Alytaus aerodromas 54°24′53″N 24°3′25″E Veikia nuo 1939 metų
Istorinė aviacijos bazė Lietuvoje, veikianti ypatingoje gamtos vietoje

Istorinis, jau 80 metų veikiantis aerodromas, privalo būti išsaugotas Dzūkijos sostinėje, o pramoninės Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimui turi būti parinkta kita vieta NE (!) Pirmame Alytuje, NE (!) šalia tankiai apgyvendintų miesto gatvių, NE (!) prie senųjų kapinių, t. y.: NE (!) dešiniakrančio Alytaus gyventojų pamėgtose laisvalaikio, Lietuvos ir kitų šalių aviatorių bei kt. bendruomeninių, visuomeninių organizacijų nuo 1939 m. ir dar anksčiau naudojamose teritorijose.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI,

MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI,

PETICIJŲ KOMISIJAI


KREIPIMASIS 2019-08-08, Alytus


Mes, Lietuvos Respublikos  piliečiai (Priedas Nr. 1 su 2029 parašais), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 3 straipsnio pirmos dalies 3 punktu, bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.  


✍️ Kreipimosi padavimo priežastys: 


1. 2019-06-27 Alytaus miesto savivaldybės taryba  posėdyje pritarė  Alytaus laisvosios ekonominės zonos (LEZ) steigimo galimybių studijos rengimui Alytaus aerodromo teritorijoje, kurią numatoma kurti 102,5 ha ploto žemės sklype (kadastrinis Nr. 1101/0010:46) esančiame adresu Miškininkų g. 3, Alytaus mieste.
2. Viešoje erdvėje Alytaus miesto savivaldybės pareigūnų (mero, vicemero) yra skleidžiama informacija, jog Alytaus aerodromas bus panaikintas ir istorinio aerodromo inžinerinio statinio vietoje bus įsteigta laisvoji ekonominė zona, kurios dėka galbūt bus pritrauktos investicijos į miestą.
3. Kad laisvoji ekonominė zona būtų įsteigta būtent Alytaus aerodromo vietoje, t.y. šalia tankiai apgyvendinto Pirmo Alytaus miesto gatvių ir senųjų kapinių, nepritaria dalis miesto gyventojų. Miestiečiai šią savo valią yra išreiškę pasirašydami peticiją „Už istorinio Alytaus aerodromo išsaugojimą“ (Pramonės zonos steigimui Pirmame Alytuje – ne). Peticiją yra pasirašę 2029 asmenys (raštiškai – 665, Peticija.lt – 1364), kurių didžioji dalis – Alytaus miesto, I Alytaus gyventojai.
4. Kad LEZ būtų įsteigta Alytaus aerodromo vietoje, t.y. adresu Miškininkų g. 3, Alytaus mieste, nepritaria ir Alytaus aeroklubas, įmonės kodas 193265111, kuris šiuo metu teisėtai, t.y.  pagal 2010-06-17 valstybinės žemės panaudos sutartį valdo žemės sklypą esantį adresu Miškininkų g. 3, Alytuje.  ✍️ Kreipimosi tikslai:   5. Išsaugoti istorinį Alytaus aerodromą ir jį įveiklinti.
6. Alytaus miesto LEZ steigti ne Alytaus aerodromo teritorijoje, o parinkti kitus, Alytaus miesto savivaldybei priklausančius, žemės sklypus.
7. Siekti, kad Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiaudama su Alytaus rajono savivaldybe įkurtu regioninį pramonės parką (LEZ), panaudojant savo išteklius ir infrastruktūrą.  


✍️ Reikalavimai ir siūlymai:


8. Reikalaujame, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras atsisakytų siekio naikinti aerodromą ir jo vietoje steigti Alytaus LEZ–ą, kadangi tam nepritaria dalis Alytaus miesto gyventojų ir Alytaus aeroklubas, kuris šiuo metu teisėtai valdo šį konkretų žemės sklypą.
9. Reikalaujame, kad Alytaus miesto tarybos sprendimu būtų atšauktas 2019-06-27 priimtas sprendimas ,,Dėl  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“ pripažinimo netekusiu galios“ ir būtų paliktas galioti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl pritarimo Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir jo pripažinimo strategiškai reikšmingu“, kadangi remiantis Alytaus miesto mero 2016-04-05 potvarkiu Nr. M-12 „Dėl Alytaus aeroklubo plėtros galimybių įvertinimo“, darbo grupė 2017-01-26 Alytaus miesto tarybai yra pateikusi Alytaus aerodromo plėtros viziją, kuri iki dabar, dėl neaiškių problemų, nebuvo įgyvendinta.
10. Siūlome, įveiklinti Alytaus aerodromą  kaip jau sukurtą infrostruktūrą ir jį plėtoti miesto gyventojų poreikiams, turizmui ir kitoms paslaugoms.
11. Reikalaujame, kad Alytaus miesto tarybos 2019-06-27 priimtame sprendime ,,Dėl pritarimo Alytaus laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių studijos rengimui“, atsirastų ir kitos alternatyvios, Alytaus miesto savivaldybės valdomos, teritorijos (žemės sklypai) LEZ steigimui.
12. Siūlome Alytaus miesto savivaldybei glaudžiau bendradarbiauti su Alytaus rajono savivaldybe siekiant sukurti ne uždarą miesto, o regioninį LEZ-ą, kadangi Alytaus rajone yra kuriamas  iki 400 ha pramonės parkas, kuris turi geležinkelio atšaką ir jungiasi su magistraliniu keliu Alytus-Kaunas, o investavus į Alytaus aerodromą, jis gali tapti kuriamo Alytaus regioninio LEZ –o oro tiltu.   
Reikalavimų ir siūlymų esmė bei pagrindimas:   
13. 2010-06-14 Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. Ž-2108-(1.3.) 1025000 kv.m ploto žemės sklypas, (kadastrinis Nr. 1101/0010:46) esantis adresu Miškininkų g. 3, 68 metams buvo perduotas neatlygintinai naudotis Alytaus aeroklubui, įmonės kodas 193265111 (Priedas Nr. 2).
14. 2010-06-17 Alytaus apskrities viršininko įgaliota institucija su Alytaus aeroklubu, įmonės kodas 193265111, sudarė valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. M11/2010-617, kurios 15 punkte apibrėžė sąlygas, kada ši sutartis panaudos davėjo reikalavimu gali būti nutraukta prieš terminą (Priedas Nr. 3).
15. Alytaus aeroklubas, įmonės kodas 193265111, yra priėmęs sprendimą nesutikti, kad jos valdomame žemės sklype būtų įsteigta LEZ.
16. 2016 m. Alytaus miesto savivaldybės taryba buvo sudariusi darbo grupę įvertinti aerodromo plėtros galimybes. Darbo grupė konstatavo, jog aviatorių naudojamas sklypas gali tarnauti ne tik aviatorių poreikiams, bet ir įvairioms pramogoms ar verslui, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, panaudojant Alytaus kolegiją ir Alytaus profesinio rengimo centrą. Alytaus miesto savivaldybėje yra parengtas aerodromo plėtros galimybių planas numatant  ir konkrečią jo viziją.
17. Skatinant ir plėtojant  vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą LR vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja ir gyventojų apklausą siekiant įtraukti bendruomenę spręsti svarbiausius savivaldos klausimus, taip pat siekiant bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų, bei institucijų interesų derinimo.
18. 2019 m. Alytaus rajono savivaldybė yra parengusi galimybių studiją, pagal kurią ketinama Alytaus rajone įkurti regioninį iki 400 hektarų pramonės parką.